Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De klant/opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden uitgevoerd en/of lezingen, trainingen en adviezen worden gegeven.
 • Refunction/opdrachtnemer: De professional welke onder de naam Refunction opereert, gevestigd te Roosendaal, Opaaldjk 19, geregistreerd bij de KvK onder het nummer: 88306240
 • De overeenkomst: De afspraak tussen Refuction en opdrachtgever ter zake het verlenen van diensten en/of geven van lezingen, trainingen en adviezen.
 • Schriftelijk: De communicatie via email, fysieke post en/of chatberichten

Artikel 2: Waarvoor gelden deze voorwaarden?

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten waarbij Refunction diensten en producten aanbiedt aan de opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten waarbij Refunction derden inschakelt voor de uitvoering van diensten.
 3. In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Refunction deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes van Refunction zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding tijdig verstrekt.
 3. Indien de noodzakelijke gegevens door de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn verstrekt, is Refunction bevoegd tot opschorting van de overeenkomst.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Refunction niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Refunction zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Refunction heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 4: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de klant komt pas tot stand nadat Opdrachtnemer deze schriftelijk of digitaal heeft bevestigd.
 2. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte of factuur wordt beschouwd als het document dat de opdracht nauwkeurig en volledig weergeeft, tenzij de klant hier direct en schriftelijk bezwaar tegen maakt.
 3. Eventuele later gemaakte afspraken of wijzigingen zijn alleen bindend voor Opdrachtnemer als deze schriftelijk zijn bevestigd binnen veertien (14) dagen en de klant hier niet binnen acht (8) werkdagen schriftelijk protest tegen aantekent.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om van de klant zekerheid te eisen voor zowel de betalingsverplichting als de overige verplichtingen voordat (verdere) prestaties worden verricht.

Artikel 5: Wijzigingen

Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de overeenkomst, waardoor Refunction meerwerk moet verrichten dat niet kon worden voorzien, zal Refunction deze extra werkzaamheden doorberekenen aan de opdrachtgever tegen het afgesproken tarief. Er wordt gesproken van meerwerk als Refunction de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht veranderingen wenst, dient hij deze tijdig en schriftelijk aan Refunction kenbaar te maken. De gewenste wijzigingen worden dan beschouwd als een aanvulling op de overeenkomst en zijn alleen geldig wanneer ze door beide partijen zijn geaccepteerd.

Artikel 6: Overmacht en voortijdige beëindiging

 1. Indien Refunction haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, wordt die nakoming opgeschort tot het moment dat Refunction in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt verstaan ziekte aan de zijde van Refunction (opdrachtnemer).
 2. In geval een van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 3. Indien de deelnemers van de opdrachtgever na aanvang aan een training deze tussentijds beëindigen hebben de deelnemers geen recht op terugbetaling of schadevergoeding.
 4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Refunction niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Refunction kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien zij niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid heeft betracht die van haar verwacht mocht worden. In geval van aansprakelijkheid is Refunction slechts aansprakelijk voor de in deze bepaling opgenomen schadevergoeding. Refunction is niet verantwoordelijk voor enige schade, ongeacht de aard ervan, die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De aansprakelijkheid van Refunction is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, indien van toepassing, en is alleen van toepassing op directe schade. Indirecte schade, zoals gevolgschade, verlies van winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, is niet gedekt. De beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade die in deze voorwaarden zijn opgenomen, zijn niet van toepassing indien Refunction grove schuld of opzet kan worden verweten.

Artikel 8: Geheimhouding 

Beide partijen, Opdrachtgever en Refunction, zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen geheim te houden. Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Eigendom

Refunction behoudt alle rechten met betrekking tot de producten die ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht, inclusief adviezen, werkwijzen, materialen, systemen en programma’s, tenzij deze rechten reeds toebehoren aan derden. Alle door Refunction aan opdrachtgever verstrekte stukken mogen door opdrachtgever worden gebruikt en vermenigvuldigd voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Echter, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refunction mogen deze stukken niet openbaar worden gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij de aard van de verstrekte stukken anders voorschrijft.
Opdrachtgever zal Refunction vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak aan andere partijen dan Refunction toe te rekenen is. Mocht Refunction kosten maken of gaan maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, dan zal opdrachtgever deze kosten vergoeden

Artikel 10: Toepasselijk recht

De toepasselijke wetgeving op alle overeenkomsten tussen Refunction en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht. Refunction behoudt zich het recht voor om een geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. In eerste instantie zullen geschillen tussen beide partijen echter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Refunction, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.